Oslavy 70. výročí založení JAMU

Historie

K nejdůležitějším událostem, které předcházely založení Janáčkovy akademie múzických umění, patřilo založení varhanické školy (1881) i série článků Leoše Janáčka navrhujících zřízení vysoké hudební školy v Brně (1885). V roce 1907 adresoval Janáček do Vídně žádost o zřízení varhanní mistrovské třídy. Stejně tak byly na počátku století živé úvahy o zřízení divadelní školy při Národním divadle v Brně. 

Po vzniku československé republiky byla v roce 1919 založena v Brně konzervatoř soukromá, v roce 1920 potom státní hudební a dramatická konzervatoř, která měla i dvě mistrovské třídy, a to pro skladbu (vedl ji Leoš Janáček) a klavír (Vilém Kurz). Téhož roku byla v Brně otevřena i škola pro výchovu herců.  Následoval zcela mimořádný rozvoj brněnského hudebního i divadelního života, na němž se vedle výše jmenovaných mistrů výrazně podíleli i jejich kolegové a žáci z konzervatoře (mezi nimi vynikal Rudolf Firkušný, který vyrostl v klavíristu světového formátu).  Z Janáčkových a Kurzových kolegů a žáků se následně konstituovala  zakladatelská generace Janáčkovy akademie múzických umění. 

Také v divadelním oboru vyrostly mimořádné herecké osobnosti jako Ladislav Pešek, Karel Höger nebo Vlasta Chramostová. Na rozmachu kulturního života se rovněž podíleli absolventi semináře hudební vědy Masarykovy univerzity vedeného Vladimírem Helfertem. 

Hned po skončení 2. světové války se v roce 1945 začaly vést diskuse a jednání o reorganizaci uměleckého školství, které směřovaly k tomu, že v Praze a Brně nově vzniknou akademie múzických umění. Nakonec však byla dekretem prezidenta republiky založena v roce 1946 jen pražská akademie. Následovaly četné petice moravských měst, vysokých škol i kulturních institucí, které požadovaly ustavení akademie i v Brně. 

Proto také již v roce 1946 bylo z iniciativy hudebních kruhů jmenováno sedm profesorů brněnské konzervatoře členy profesorského sboru pražské AMU s místem výuky v Brně. Byli to František Kudláček, Ludvík Kundera, Jaroslav Kvapil, František Michálek, Vilém Petrželka, František Schäfer a Bohumil Soběský; výukou byl pověřený také skladatel Václav Kaprál, který se však otevření samostatné hudební akademie nedožil.

Významné události z hostorie JAMU

1945 dekretem prezidenta republiky číslo 127 Sb. byla zřízena Akademie múzických umění (AMU) v Praze; téhož roku podávají profesoři brněnské konzervatoře memorandum – podpořené stanovisky moravských měst, vysokých škol i institucí – s žádostí o zřízení AMU také v Brně
12. 9. 1947 byl schválený zákon 168/1947 Sb. o založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně s odborem hudebním a dramatickým;
  při projednávání zákona byl schválený návrh poslankyně Pažoutové (podpořený stanovisky dalších moravských poslanců), aby brněnská akademie nesla jméno Janáčkovo
1. 10. 1947 zahájila činnost Hudební fakulta (23 posluchačů) – zakládající profesoři: Antonín Balatka, Gracian Černušák, Josef Jedlička, František Kudláček, Ludvík Kundera, Viktor Nopp, Vilém Petrželka, František Schäfer, Bohumil Soběský, Vilém Vaňura
1. 10. 1947 organizační statut určoval základní oblasti studia: skladbu a dirigování, operní dramaturgii, režii a herectví, hudební teorii, hru klavírní, houslovou, hru na ostatní orchestrální nástroje, varhanní hru;
  operní a komorní zpěv a skladba se studovaly 10 semestrů, ostatní hudební obory 8 a dramatické 7 semestrů; studium na JAMU bylo zrovnoprávněno s ostatními vysokoškolskými studiemi
  JAMU přiděleny budovy: Smetanova 14, Komenium na Kounicově 34, pojišťovna na Joštově ulici 2
18. 5. 1948 Akt slavnostního otevření Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
  rektorem JAMU jmenován PhDr. Ludvík KUNDERA (1948–1961)
25. 6. 1948 usnesením ministra školství, věd a umění se na Janáčkově akademii múzických umění v Brně otevírá Dramatický odbor s obory režie a herectví.
  Děkanem Divadelní fakulty jmenován řádný profesor Masarykovy univerzity Frank WOLLMAN, přední osobnost brněnské teatrologie
27. 7. 1948

výnosem ministerstva školství a osvěty byla jmenována zkušební komise pro 1. státní zkoušku odboru hudebního ve složení:

předseda: Dr. Ludvík Kundera
místopředseda: František Kudláček
zkušební komisaři:
pro skladbu, rozbor skladeb a hudební teorii: Jaroslav Kvapil
pro řízení souboru: Jan Šoupal
pro hru klavírní: Dr. Ludvík Kundera a Františka Schäfer
pro hru varhanní: František Michálek
pro hru na housle: František Kudláček
pro hru na violu: Antonín Hyksa
pro hru na cello: Václav Černý
pro hru na klarinet: František Horák
pro hru na lesní roh: Josef Kohout
pro zpěv: Bohumil Soběský
pro dějiny hudby: Gracian Černušák

1948/49 základní obory studia na Divadelní fakultě jsou: Herectví, Režie a od roku 1950 i Dramaturgie a Divadelní věda;
  na JAMU přednáší 27 profesorů a 10 lektorů; v tomto akademickém roce je 66 posluchačů na Hudební fakultě a 19 Divadelní fakultě (celkem 85 studentů)
  pro praktickou práci studentů dramatického oboru bylo zřízeno Divadelní studio v sále Nového domova na Gorkého ulici 43; první premiérou bylo pásmo K. Biňovce Na nás záleží (12. 2. 1949); následně je divadelní studio JAMU umístěno v divadelní budově na Výstavišti
1949 JAMU přidělena polovina budovy bývalého německého gymnázia na Komenského nám. 6, dále Komenium na Kounicově 34, místnosti na Joštově ulici 2; varhanní obor byl umístěn na konzervatoři – třída Kpt. Jaroše 45
1951 studentské divadlo hraje v Krajském oblastním divadle (později Divadlo bratří Mrštíků) – první premiéra Puškinův Evžen Oněgin
1952 definitivní sídlo Divadelního studia JAMU – sál Marta na Bayerově ul. 5; na stavebních úpravách se značnou měrou podíleli studenti herectví a režie Alois Hajda, Lubomír Kostelka, Vladimír Menšík, Jiří Tomek, Milan Vágner a další;
5. 10. 1952 otevření Divadelního studia na Bayerově ulici premiérou hry lotyšské autorky Anny Brodele Učitel Straume
1954 založeno Operní studio JAMU z iniciativy Oty Zítka
1959 vládní nařízení číslo 58/1958 zrušilo dělení JAMU na fakulty
1961 Operní studio JAMU získalo sál v Husově sboru na ulici Svatopluka Čecha 35
1965 druhá polovina budovy na Komenského nám. 6 předána JAMU, ve školní aule se začaly pořádat koncerty; vzniklo Studio soudobé hudby při katedře skladby a dirigování
1966 ve struktuře školy se jsou obsaženy následující katedry a kabinety: skladby a dirigování, instrumentální, sólového zpěvu, operní režie a operního herectví; činoherního herectví a režie; kabinety teorie umění, kultury pohybu, marxismu-leninismu, jazyků
1967 na JAMU poprvé probíhají Mezinárodní interpretační kurzy
1969 ustavena Katedra syntetických divadelních žánrů
1971 z politických důvodů byli z funkcí prorektorů odvolání prorektoři Miloslav Ištvan a Marie Mrázková a školu musí opustit pedagogové Vlasta Fialová, Vítězslav Gardavský, Alois Hajda, Miloš Hynšt, Vojtěch Jestřáb, Bedřich Jičínský, Josef Karlík, Bořivoj Srba, Milan Uhde, Igor Zhoř
1974 zavedeno dvouleté postgraduální studium činoherní režie
1975 dokončena přestavba technického zázemí Komorní opery Miloše Wasserbauera
  v rámci prováděné integrace se spojuje operní a činoherní režie do jedné katedry, operní herectví se vrací na Katedru operního zpěvu
1983 zahájena výuka oboru Hra na bicí nástroje
19. 11. 1989 první pracovní schůzka studentského stávkového výboru v reakci na zásah bezpečnostních složek proti průvodu studentů dne 17. listopadu v Praze na Národní třídě
20. 11. 1989 studenti JAMU se připojují k celostátní stávce studentů a divadelníků, koná se shromáždění studentů, pedagogů a pracovníků školy
29. 11. 1989 vzniklo Občanské fórum na JAMU; vrcholí studentské aktivity ve výjezdech do továren a škol; ustavena studentská rada JAMU
1990 novou rektorkou byla zvolena Alena ŠTĚPÁNKOVÁ - VESELÁ
  zahájena rekonstrukce Studia Marta
21. 4. 1990 nařízení vlády ČSFR č. 282/1990 Sb. o obnovení členění JAMU na fakulty – hudební a divadelní; utvářením obnovované Divadelní fakulty je pověřen Josef Kovalčuk;
  Divadelní fakulta získává prostory na Burešově ulici 20; na fakultu se vrací pedagogové propuštění na počátku 70. let, ale přicházejí i nové osobnosti, zejména ze studiových divadel
1990/91 vedle stávajících oborů Činoherní herectví a Činoherní režie se Divadelní fakultě otevírají nové studijní obory: Muzikálové herectví, Loutkoherectví, Divadelní dramaturgie, Scénografie, Taneční pedagogika
16. 5. 1991 slavnostní otevření Studia Marta na Bayerově ulici 5 po rekonstrukci
  první festival Setkání divadelních škol – začátek pozdějšího každoročně konaného Mezinárodního festivalu vysokých divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER
1991/92 novým studijním oborem na Divadelní fakultě se stává Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika; na Hudební fakultě obor Hra na cembalo
1992 první jednání o budově na Mozartově ulici 1 jako sídle Divadelní fakulty (náhrada za objekt na Burešově ulici, plánované sídlo Nejvyššího soudu ČR)
1. 6. 1992 zahájena rekonstrukce objektu na Mozartově 1
28. 9. 1992 slavnostní otevření budovy Divadelní fakulty na Mozartově ulici – zahájení akademického roku v nových prostorách
1992/93 otevření dalších studijních oborů na Divadelní fakultě: Dramatická výchova, Divadelní manažerství a Výchovná dramatika pro Neslyšící
7. 10. 1993 udělen čestný doktorát JAMU Rudolfu Firkušnému (první čestný doktorát JAMU)
1993/94 otevření dalších studijních oborů na Hudební fakultě: Duchovní hudba a Hudební manažerství; zahajuje se doktorandské studium na Divadelní a Hudební fakultě
1994 první ročník soutěže Leoše Janáčka na Hudební fakultě
1. 11. 1995 slavnostní otevření rekonstruované budovy na Komenského nám. 6
1. 12. 1995 první ročník Mezinárodního sympozia divadelní antropologie na Divadelní fakultě
1997 udělen čestný doktorát JAMU Ludvíku Kunderovi;
  zahájena výstavba prvních vlastních kolejí JAMU – Informačního, výukového a ubytovacího centra Astorka na ulici Novobranská 3;
  dokončena přístavba technického zázemí a zkušebních prostor Studia Marta
1998 rektorát opouští budovu Komenského nám. 6 a stěhuje se do zrekonstruovaných prostor na Beethovenově ul. 2
1999 slavnostně otevřeno Informační, výukové a ubytovací centrum Astorka na Novobranské ul. 3. Do těchto prostor je přestěhována knihovna JAMU z Gorkého ul.;
  první zasedání patnáctičlenné Správní rady JAMU;
  na Divadelní fakultě je otevřen nový obor Jevištní technologie
2000 inaugurace nové insignie JAMU (návrh a umělecké zpracování Otmar Oliva)
2001 udělen čestný doktorát JAMU dramatikovi Václavu Havlovi
  inaugurace varhan na Hudební fakultě – dílo německé firmy Fischer und Krämer
2003 první ročník Mezinárodní konference doktorských studií divadelních škol
2004/2005 otevřeny nové obory Hra na kytaru (Hudební fakulta) a Klaunská scénická a filmová tvorba (Divadelní fakulta)
2008 rozšíření akreditace o studijní obory Multimediální kompozice, Hra na klavír a klavírní pedagogika (HF), Audiovizuální tvorba a divadlo (DIFA)
2010 na Hudební fakultě je akreditován nový obor Jazzová interpretace
2012 otevřeno Divadlo na Orlí / Hudebně-dramatická laboratoř JAMU na Orlí ul. 19
2013 novými obory na Divadelní fakultě se stávají Světelný design a Taneční a pohybové divadlo a výchova
2014 Hudební fakulta rozšiřuje možnosti studia o obory Hru na tubu a Historická interpretace
2015 Divadelní fakulta akreditovala obor Fyzické divadlo

Vyhledávání

Najdete nás na Facebooku